Thứ 2 - Thứ 7 : 08:30 - 17:30
taxsenviet@gmail.com
0916 878 874

Bài viết

Tổng hợp tin tức kế toán/thuế

Tiền lương, bhxh của Giám đốc công ty TNHH 1TV, chủ DNTN

//
Posted By
/
Bình luận0
/
Categories

–        Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH một thành viên, chủ Doanh nghiệp tư nhân có được cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

–        Được quy định ở văn bản pháp lý nào?

Văn bản pháp lý:

 • Về thuế TNDN:

Căn cứ Tại Điều 4 khoản 2.6 d Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồngthành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”
 • Về thuế TNCN:

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 1. 1. Thu nhập từ kinh doanh

 1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

 1. a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
 2. b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ… ”

Theo đó:

 • Về thuế TNDN:

Khoản chi tiền lương, tiền công và các khoản chi theo lương của chủ công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ), chủ DNTN  không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh được xác định là khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

 • Về thuế TNCN:
  • Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH MTV, DNTN thuộc các khoản thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.
  • Kểtừ ngày 01/01/2015, lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH MTV, DNTN sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN.

Như vậy: 

Trường hợp 01

Nếu giám đốc là chủ doanh nghiệp  thì Tiền lương, tiền công, và các khoản chi theo lương của chủ công ty TNHH 1TV, DNTN (do cá nhân làm chủ, không phân biệt có hay không tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh) thì không được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Do lương không được tính là Chi phí hợp lý nên Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cũng sẽ không được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

 • Về sổ sách được xác định là chi phí kế toán khi lên BCTC như bình thường tuy nhiên khi lên Quyết toán thuế TNDN năm xuất toán phần lương và bảo hiểm này vào chỉ tiêu B4trên quyết toán làm tăng thu nhập tính thuế.
 • Theo luậtthì tiền lương chủ doanh  nghiệp nếu trự tiếp tham gia sản xuất kinh doanh vẫn là chi phí hợp lý hợp lệ được trừ khi tính thuế TNDN nhưng ở các công văn hướng dẫn lại hướng dẫn trái Luật không chấp nhận chi phí tiền lương, các khoản theo lương của chủ doanh  nghiệp không được tính vào phí hợp lý

Theo thực tế kiểm tra quyết toán  thuế tại doanh nghiệp

Một số chi cục chấp nhận là chi phí  hợp lý bình thường, một số không chấp nhận là chi phí hợp lý thì:

–        Một là chủ doanh nghiệp chuyển sang phương pháp đóng bảo  hiểm tự nguyện

–        Hai là vẫn đưa vào bình thường nhưng cuối năm xuất toán B4 chi phí lương và các khoản theo lương làm tăng thu nhập tính thuế TNDN

Cân đối bù đắp tăng các chi phí hợp lý khác bù vào khoản bị loại của tiền lương, bảo hiểm của chủ doanh nghiệp phòng bị sau này kiểm tra quyết toán bị loại (gọi là kế hoạch thuế)

Trường hợp 02: 

 • Nếu giám đốc là người được đi thuê về làm giám đốc thì Tiền lương, tiền công của giám đốc đi thuê về làm công ty TNHH 1TV, DNTN  đầy đủ hồ sơ chứng từ thì được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
 • Tiền lương và các khoản theo lương của giám đốc công ty TNHH từ 2 TV  trở lên, cổ phần… đều là chi phí hợp lý

Chi tiết tại :

 1. Công văn 75278/CT-HTr ngày 26/11/2015 tiền lương tiền công của giám đốc Hà Nội 2015
 2. Căn cứ Công văn số 727/TCT-CS ngày 03/3/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế TNDN.
 3. Căn cứ Công văn số 917/TCT-TNCN ngày 17/3/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế TNCN.

 

Leave a Reply

0916 878 874