Thứ 2 - Thứ 7 : 08:30 - 17:30
taxsenviet@gmail.com
091 770 3838

Bài viết

Tổng hợp tin tức kế toán/thuế

Hướng dẫn mới về hóa đơn điện tử

//
Posted By
/
Bình luận0
/
Categories

Ngày 13/03/2017, Tổng Cục Thuế ban hành Công Văn 820/TCT-DNL hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khởi tạo hóa đơn điện tử

Công ty và các chi nhánh được phép sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ nếu đáp ứng được các điều kiện khởi tạo hóa đơn theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

2. Về tiêu thức chữ ký và dấu của người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy

Căn cứ vào các quy đinh được nêu tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC và tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì công ty, doanh nghiệp khi tiến hành việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong quá trình lưu thông như sau:

+ Trường hợp Công ty tổ chức mô hình bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với nhiều chi nhánh, cơ sở bán hàng hóa, dịch vụ và việc luân chuyển hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy về trụ sở chính để ký gặp khó khăn thì cho phép Công ty được ủy quyền cho chi nhánh, cơ sở bán hàng ký trên hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy. Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc chuyển đổi này.

+ Về tiêu thức dấu của người bán: theo báo cáo của Công ty đối với hóa đơn giấy Công ty đã được miễn tiêu thức dấu của người bán do đó trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy của Công ty không nhất thiết phải có tiêu thức dấu của người bán.

3. Chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử

Căn cứ tại Điểm e Khoản 1, 2 Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC và Công văn 2042/BTC-TCT của Bộ tài chínhhướng dẫn về nội dung và thực hiện hóa đơn điện tử thì: Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa công ty với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu, hồ sơ chứng từ khác thì công ty lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định và trên hóa đơn điện tử không nhất thiết cần phải có chữ ký điện tử của người mua.

4. Về việc lập hóa đơn điện tử có số dòng nhiều hơn một trang

Căn cứ các quy định tại Khoản 1, 3 Điều 3 Thông tư số32/2011/TT-BTC và Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 39/2017/TT-BTC:

Để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp mà chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn so với số dòng của một trang hóa đơn thì công ty sẽ thực hiện tương tự như trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập, in hóa đơn sẽ được thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn so với số dòng của một trang hóa đơn thì, cụ thể:

Công ty được phép thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị:

  • Cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động);
  • Cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu;
  • Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu;
  • Kèm theo ghi chú bằng tiếng việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó thì X là số thứ tự của trang và Y sẽ là tổng số trang của hóa đơn đó).

Download: 820_TCT-DNL_343306

Leave a Reply

091 770 3838