Thứ 2 - Thứ 7 : 08:30 - 17:30
taxsenviet@gmail.com
0916 878 874

Bài viết

Tổng hợp tin tức kế toán/thuế

Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

//
Posted By
/
Bình luận0
/

Trong các quý của năm nếu phát sinh lỗ thì doanh nghiệp có được chuyển lỗ giữa các quý không?

– Công văn 4808/CT-TTHT ngày 29 tháng 07 năm 2010 chuyển lỗ giữa các quý trong năm

– Thông tư 60/2007/TT-BTC ra ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

– Thông tư số: 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

– Điều 9 của Thông tư 78/2014/TT-BTC  ngày 18 tháng 06 năm 2014  hướng dẫn 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập 

– Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập Doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

– Công văn 9823/CT-TTHT 16/11/2011 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển lỗ

Theo đó,

– Đối với quý: 

  • Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó.
  • Doanh nghiệp được chuyển lỗ quý bao gồm số lỗ của các năm trước theo quy định và số lỗ của các quý trước trong năm

Ví dụ: Trường hợp doanh nghiệp A sau khi quyết toán thuế TNDN năm tài chính 2010 (01/07/2010 – 30/06/2011) phát sinh lỗ thì doanh nghiệp A thực hiện chuyển lỗ của năm tài chính 2010 vào thu nhập chịu thuế của năm tài chính 2011 (bắt đầu từ quý 1 của năm tài chính) theo quy định trên.

– Đối với Năm:

  • Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Chú ý: Kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là từ quý 4/2014) theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

  • DN không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa.
  • Chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh. Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

Theo

Thông Tư Số: 151 /2014/TT-BTC  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Điều 17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12aTạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

  • Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế;doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.
  • Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lênthì doanh nghiệp phải nộp  tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.
  • Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

– Trong các quý của năm nếu phát sinh lỗ thì doanh nghiệp có được chuyển lỗ giữa các quý không?

Căn cứ:

– Công văn 4808/CT-TTHT ngày 29 tháng 07 năm 2010 chuyển lỗ giữa các quý trong năm

– Thông tư 60/2007/TT-BTC ra ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

– Thông tư số: 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

– Điều 9 của Thông tư 78/2014/TT-BTC  ngày 18 tháng 06 năm 2014  hướng dẫn 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập 

– Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập Doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

– Công văn 9823/CT-TTHT 16/11/2011 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển lỗ

Leave a Reply

0916 878 874